Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Stalni sudski vještaci

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

stalnim sudskim vještacima može biti imenovana fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova sudskog vještačenja

– da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to:

– najmanje 8 godina – ako je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij

– najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija

– da je uspješno završila stručnu obuku

– ima sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka

 

Za sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijem u državnu službu

 

Potrebni dokumenti

  1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom određene struke
  2. Životopis
  3. Domovnica
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak
  5. Diplome kojima se dokazuje stručnost
  6. Potvrda o radnom stažu na poslovima u struci (izdana od strane poslodavca)
  7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog vještaka izdano od strane liječnika specijalista medicine rada
  8. Polica osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka sklopljen sa osiguravajućim društvom po vlastitom izboru (osigurana svota iznosi najmanje 200.000 HRK). Kandidati za sudske vještake ugovor o osiguranju sklapaju nakon obavljene stručne obuke odnosno neposredno prije polaganja prisege za sudskog vještaka

 

Naknada

300 HRK sudske pristojbe

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: Model: HR64

Poziv na broj: 5045-3507- OIB platitelja

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (Županijski ili Trgovački sud nadležan prema mjestu prebivališta kandidata)

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3714-000

lpetrovic@pravosudje.hr

 

Zakon o sudovima (NN 28/13)

 

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim vještakom

 

Pravni lijekovi

 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim vještakom dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja, a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.