Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Stalni sudski tumači

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Stalnim sudskim tumačem može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– opće uvjeti propisani za prijam u državnu službu

– uz znanje hrvatskog jezika da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom

– ima završen sveučilišni diplomski studij

– položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja (osim za kandidate koji su diplomirani pravnici)

– obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača             

 

Za sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijem u državnu službu

 

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državljanin ako ispunjava navedene uvjete i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.

 

Potrebni dokumenti

  1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
  2. Životopis
  3. Domovnica
  4. Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak
  5. Diploma fakulteta
  6. Svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika (C2 razina prema Evropskom referentnom okviru) – za kandidate koji nisu diplomirali jezike

 

Naknada

300 HRK sudske pristojbe

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: Model: HR64

Poziv na broj: 5045-3507 – OIB platitelja

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (Županijski ili Trgovački sud nadležan prema mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata)

Ulica grada Vukovara  49, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3714-000

lpetrovic@pravosudje.hr

 

Zakon o sudovima (NN 28/13)

 

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08, 119/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim tumačem

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim tumačem dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja, a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.