Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Navedene poslove može obavljati pravna ili fizička osoba- obrtnik koja je ishodila dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode te je dužna završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

A) Pravna ili fizička osoba – obrtnik može početi obavljati djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise nakon što ishodi dozvolu Ministarstva zaštite okoliše i prirode.

Uvjeti koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba – obrtnik:

 • mora u sudskom registru biti registrirana za obavljanje djelatnosti servisiranja proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,
 • mora zapošljavati jednog ili vise stručno osposobljenih radnika koji rukuju kontroliranim tvaarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima
 • mora posjedovati opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

B) Pravne osobe koje unutar svoje registrirane djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu (centar) mogu preuzimati prikupljene kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta odnosno koji su prikupljeni pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe, nakon što ishode odgovarajuću dozvolu Ministarstva zaštite okoliša I prirode.

Uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba:

 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,
 • da raspolaže prostorom za postavljanje opreme za procese obnavljanja i oporabe ovih tvari,
 • da posjeduje opremu za prikupljanje, obnavljanje, oporabu i fizikalno-kemijsku analizu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,
 • da raspolaže prostorom za privremeno skladištenje za prikupljene, obnovljene i oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove te za ove otpadne tvari koje po fizikalno-kemijskim svojstvima ne odgovaraju kvaliteti nove tvari,
 • da posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,
 • da posjeduje dozvolu za skladištenje otpada,
 • da zapošljava osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera,
 • da je imenovala odgovornu osobu za nadzor obavljanja poslova prikupljanja, obnavljanja i oporabe koja je stručno osposobljena.

 

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

 

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

A) Dozvola za prikupljanje, provjeru propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

B) Dozvola za obavljanje djelatnosti preuzimanja prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta, odnosno koji su prikupljeni pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe

 

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA

A) Dozvola za prikupljanje, provjeru propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise izdaje se na rok od 5 godina.

Zahtjev za produženje dozvole mora se podnijeti najranije četiri mjeseca, a najkasnije dva mjeseca prije isteka važenja ranije dozvole.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

A) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise potrebno je priložiti:

 • izvadak iz sudskog ili obrtnog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci,
 • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene radnike koji rukuju s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima,
 • dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova,
 • dokaz o posjedovanju uređaja za obnavljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova prilikom servisiranja tvari (ako pravna ili fizička osoba obavlja i djelatnost obnavljanja tih tvari prilikom servisiranja).

B) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obvljanje djelatnosti preuzimanja prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta, odnosno koji su prikupljeni pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe potrebno je priložiti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenje uvjeta za obavljanje te djelatnosti.

Dokumente je potrebno dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

TROŠKOVI

PODACI ZA UPLATU

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

PRAVNI LIJEKOVI

Protiv navedenih dozvola nije dopuštena žalba.

 

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST:

dostupni online na stranicama Narodnih novina

 1. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
 2. Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/13)

Izvor informacija: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Datum zadnje izmjene: 7.11.2013.