Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit

Obavljanje djelatnosti vezanih obrta za čije obavljanje je kao poseban uvjet stručne spreme sukladno Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) propisan majstorski ispit u određenom zanimanju.

Majstorska zvanja su Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13) smještena na razinu 5 gdje je ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno 120 ECVET ili ECTS bodova, od kojih je najmanje 60 ECVET ili ECTS bodova na 6. Ili višoj razini skupova ishoda učenja.

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Na majstorskom ispitu ispitanik dokazuje praktične vještine i sposobnosti, stručno teorijska znanja prijeko potrebna za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, znanja iz gospodarstva i pravnih propisa potrebnih za samostalno obavljanje obrta te znanja potrebna za podučavanje naučnika. Ispit se polaže pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

Uvjet za pristupanje majstorskom ispitu:

 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana, za zanimanje za koje žele polagati majstorski ispit
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završenu nižu stručnu spremu u istom strukovnom području ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit

 

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Uprava za malo i srednje poduzetništvo i obrt

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

E-mail: pitanja@minpo.hr

 

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta

 

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA

Neodređeno.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za priznavanjem inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta mora sadržavati:

 1. Ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija (diploma/potvrda/uvjerenje) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 2. Ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija koju izdaje ovlašteni sudski tumač
 3. Ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje obrazovanja ili položeni ispiti
 4. Ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje obrazovanja ili položeni ispiti
 5. Popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita
 6. Službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita
 7. Životopis
 8. Potvrdu o uplati naknade za troškove
 9. Ispravu o državljanstvu (kopija domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u izvorniku, odnosno ovjerenoj preslici, Također, prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača potrebni su za svu dokumentaciju koja nije izdana na hrvatskom jeziku ili latiničnom pismu. Prijevodi sudskih tumača za hrvatski jezik iz drugih država prihvaćaju se ukoliko su ovjereni potpisom predsjednika nadležnog suda ili drugog tijela koje u toj državi izdaje ovlaštenje za rad stalnom sudskom tumaču.

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta dostupan je putem mrežne stranice Ministarstva poduzetništva i obrta, poveznice: http://www.portor.hr/inokval.htm

 

TROŠKOVI

Biljezi od 70,00 kuna koji se prilažu uz zahtjev.

 

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun: IBAN HR1210010051863000160, poziv na broj: 65 7005-230-47088

Korisnik: Državni proračun, svrha doznake: Naknada za troškove priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

 

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb. Mogući način dostave je osobno ili poštom.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), roka za donošenje je 60 dana.

 

PRAVNI LIJEKOVI

Protiv rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

 

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST:

dostupni online na stranicama Narodnih novina

 • Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 77/93, 90/96, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)

Izvor informacija: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Datum zadnje izmjene: 11.9.2013.