Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Kontrola energetskih certifikata zgrada i kontrola izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 

Ovlaštenje za provođenje kontrole energetskih certifikata zgrada daje se pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. ima ovlaštenje za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  2. ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlene najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkom sustavom od kojih je najmanje jedna arhitektonske ili građevinske struke
  3. ima iskustvo u provedbi energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom najmanje tri godine
  4. izradila je više od dvadeset energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom

 

Ovlaštenje za provođenje kontrole izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama daje se pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. ima ovlaštenje za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  2. ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlene najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkom sustavom od kojih je najmanje jedna strojarske struke
  3. ima iskustvo u provedbi energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom najmanje tri godine
  4. izradila je više od dvadeset energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom

 

Potrebni dokumenti

-zahtjev prema Prilogu 1

-izjava o zapošljavanju i imenovanju osobe prema Prilogu 2

-preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO), preslika diplome, preslike uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, te preslike Uvjerenja o usavršavanju sukladno Zakonu, za sve osobe navedene u izjavi o zapošljavanju (iz Priloga 2)

-popis najmanje 20 izdanih energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom ako se traži ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada, odnosno popis najmanje 20 izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako se ovlaštenje traži za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, prema Prilogu 3i

-presliku ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi pravna osoba obavljanjem djelatnosti kontrole energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, mogla učiniti vlasniku ili drugoj osobi, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja o ovlaštenju za kontrolu (ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti)

 

-uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu podnositelja zahtjeva i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdano od nadležnog Općinskog suda

 

upravne pristojbe u iznosu od 70 HRK u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na zahtjevu

 

Naknada

70 HRK – upravna pristojba za podnošenje zahtjeva

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

energetska.ucinkovitost@mgipu.hr

 

Zakon o gradnji (NN 153/13)

 

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju ovlaštenja za provođenje kontrole energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama – ovlaštenje se daje na pet godina

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.