Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Posebni oblici turističke ponude

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga.

 

Potrebni dokumenti

 

1.Preslik obrtnice,odnosno rješenje o upisanom obrtu ili Izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva.

2.Dokaz o pravu korištenja ili koncesijsko odobrenje poslovnog prostora preme vrsti pružanja usluga)

3.Dokaz o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja (prema vrsti pružanja usluga)

4.Dokaz da je građevina u kojoj se pružaju usluge izgrađena u skladu s propisima o gradnji (jedan od dokaza)

a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)

 

b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

:

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

rješenje o izvedenom stanju

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK za zahtjev i 100 HRK za rješenje.

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.