Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Ostale usluge u turizmu (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje ostalih usluga u turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela za pružanje tih turističkih usluga,

 

Pravna ili fizička osoba koja pruža usluge dužna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja. Jedinice lokalne samouprave odlukom propisuju uvjete i mjesta za pružanje tih usluga.

 

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev priložiti:

1.Presliku rješenja Trgovačkog suda ili rješenja o upisu u Obrtni registar s izvatkom djelatnosti

2.Dokaz o pravu korištenja prostorom (Koncesijsko odobrenje)

3.Dokaz o raspolaganju priborom i opremom za šport i rekreaciju (presliku računa, ugovora o najmu)

4.Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za korisnike usluga

5.Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 100 HRK

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Upravna pristojba za zahtjev od 20 HRK i za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za ostale turističke usluge 100 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor