Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Ugostiteljske usluge koje se mogu obavljati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge.

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

  1. da je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika,
  2. da ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge,
  3. da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju,
  4. da građevina, koja je, odnosno u kojoj je objekt u kojem će se pružati usluge, ispunjava uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (NN 153/13)

 

Potrebni dokumenti

1.Preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva

2.Dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta za kamp

3.Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika

4.Dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

  1. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)

 

  1. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

 

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

 – rješenje o izvedenom stanju

  1. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 100 HRK 

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje kojim se utvrđuju minimalni uvjeti kao i uvjeti za kategoriju za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu plaća se 100 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)

 

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/0844/11118/11piktogrami)

 

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN  140/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.