Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Nositelj ili član obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, odnosno šumoposjednik dužan je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, odnosno Upisnik šumoposjednika
  • da podnositelj zahtjeva ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta na kojem će pružati turističke usluge
  • da su ispunjeni uvjeti za pružanje turističke usluge propisani posebnim propisom (ukoliko su propisani za pojedinu uslugu)

 

Potrebni dokumenti

 

1.Preslika osobne iskaznice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva

2.Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

3.Pravo korištenja objekta i/ili zemljišta (soba, apartman, kuća, kamp, izletište, kušaonica

4.Dokaz da članovi gospodarstva ispunjavaju zdravstvene uvjete propisane pravilnikom

5.Da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju – prilog I-IV

6.Dokaz da je građevina-objekt uporabljiva, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji:

a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)

 

  1. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

 

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

rješenje o izvedenom stanju

  1. Skice, površine modula smještajnih jedinica

 

dokumente je potrebno dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Plaća se upravna pristojba za zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje 100 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.