Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Turistički pratitelji

Turistički pratitelji

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. Državljanstvo Republike Hrvatske odnosno državljanstvo država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora
 2. Položen ispit za turističkog pratitelja
 3. Poslovna sposobnost
 4. Najmanje srednja stručna sprema

 

Potrebni dokumenti

 • dokaz da osoba ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžba),
 • dokaz da je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin država Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (domovnica, osobna iskaznica)
 • dokaz o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ispitna komisija turističke agencije ili strukovne udruge

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Uvjerenje o položenom ispitu

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

 

Turistički pratitelji

– da su državljani država ugovornica Ugovora o Europsko m gospodarsko m prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli izjavu na OBRAZAC /.docx, koja:

 1. a) se daje prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,
 2. b) uključuje osobne podatke,
 3. c) se daje za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,
 4. d) se podnosi Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam

 

Potrebni dokumenti

Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja  izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnim kvalifikacijama,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi prijavu najmanje  godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti se podnose u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u preslici i neovjerenom prijevodu.

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

 

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN – 7/16)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015)

 

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati osobe koje su upisane na

Listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju usluge u Republici Hrvatskoj 

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

 

Uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

– da su državljani države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europsko m gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam na  OBRAZAC /.docx

 

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija se prilaže sljedeća dokumentacija:

– EU potvrda – (ne podnosi, državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju (samo državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o  Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– EU potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

 

Ovi dokumenti se podnose u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

 

Naknada

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje od 50 HRK

 

Nadležno tijelo i propisi

 

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN   7/16)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.