Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Uvjeti za  pružanje  usluga

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (iznajmljivač – državljanin Republike Hrvatske i državljani ostalih država članica  Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije)

 

Iznajmljivač:

  1. mora biti vlasnik objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili vlasnik zemljišta za kamp
  2. objekt u kojem će se pružati usluge treba ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
  3. građevina, odnosno objekt, treba ispunjavati uvjete „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (NN 153/13) – vidi Potrebni dokumenti – točka 3.

 

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju a najdulje do 31. prosinca 2016. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

 

Iznimno, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine.

 

Potrebni dokumenti      

  1. Dokaz o državljanstvu države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (preslika osobne iskaznice / putovnice)
  2. Dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp

a.) Izvadak iz zemljišne knjige

b.) Pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više suvlasnika)

c.) Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev podnosi njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji ili član obitelji)

 

  1. Dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

 

  1. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)

 

  1. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

 

– građevine izgrađene do 15.02.1968.

– uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije ili potvrda nadležnog upravnog tijela da se ne izdaje akt za uporabu

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

– rješenje o izvedenom stanju

– za izdavanje privremenog rješenja za manje zahtjevnu zgradu (umjesto isprave pod točkom 2. i 3.) potrebno priložiti:

– dokaz o vlasništvu zemljišta podnositelja

– dokaz da je podnijet pravovremeni zahtjev za ozakonjenje građevine

 

  1. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 100 HRK

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog

sudskog tumača

 

potpisi na Odlukama moraju biti ovjereni kod  javnog bilježnika

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK za zahtjev i rješenje kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 100 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma: za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, osim vrste „Hotel baština“; za vrste „Kamp“ i „Kamp-naselje“,

 Prisavlje 14. 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

www.mint.hr

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)

 

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu  (neslužbeno pročišćeni tekst) ; (NN 9/16) ; Izmjene (NN 54/16) ; Ispravak (NN 61/16)

 

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN  140/15

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.