Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Turistički vodiči

Turistički vodiči

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo,
 2. Državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora,
 3. Poslovna sposobnost,
 4. Najmanje srednja stručna sprema,
 5. Položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 6. Znanje jezika na kojem će pružati usluge,
 7. Znanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga,
 8. Ne smije joj biti izrečena i (trajati) mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja poslova turističkog vodiča,
  1. Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora imati rješenje o odobrenju.

 

Potrebni dokumenti

 1. Preslika osobne iskaznice,
 2. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
 3. Fotografiju veličine 25×20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720×825 piksela)
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
 5. Uplatnica na iznos 45,00kn uplaćenu na ž.r. HR4723400091100035352 (Privredna banka Zagreb d.d) u korist Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča
 6. Upravna pristojba u biljezima u iznosu od 70 HRK

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

Naknada

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje od 50 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

Ako je ispit položen za više županija, zahtjev se može podnijeti samo jednom od nadležnih ureda

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)

 

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10)

 

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08)

 

Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma i pokrenuti upravni spor.

 

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

 

Turistički vodiči

– da su državljani države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države –ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli izjavu na OBRAZAC /.docx , koja:

 1. a) se daje prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,
 2. b) uključuje osobne podatke,
 3. c) se daje za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,
 4. d) se podnosi u pisanom obliku, elektonički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam

 

Potrebni dokumenti

Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio -prijavu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnim kvalifikacijama,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi prijavu najmanje, godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.

Ovi dokumenti se podnose u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u preslici i neovjerenom prijevodu.

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN  7/16 )

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015)

 

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati osobe koje su upisane na Listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju usluge u Republici Hrvatskoj 

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

 

Uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

– da su državljani državeugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država ugovornica Ugovora o  Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam na OBRAZAC /.docx

 

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija se prilaže sljedeća dokumentacija:

– EU potvrda – (ne podnosi, državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju (samo državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– EU potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

 

Naknada

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje od 50 HRK

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN  7/16)

 

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015 )

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.