Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Turističke agencije

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga turističke agencije.

 

Trebaju ishoditi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora turističke agencije kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete.

 

Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža.

 

Iznimno, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište.

 Internet agencija može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu

 

Turistička agencija koja neposredno pruža usluge mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti za voditelja poslovnice:

– državljanin Republike Hrvatske, državljanin država Europske unije i Europskog ekonomskog prostora

– poslovna sposobnost

– najmanje srednja stručna sprema

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika i poznavanje još jednog te poznavanje hrvatskog jezika toliko da može obavljati posao rukovoditelja poslovnice

– položen stručni ispit za voditelja poslovnice

– dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu

– da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje.

 

Potrebni dokumenti

– zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije treba sadržavati:

 1. tvrtku i sjedište turističke agencije,
 2. rješenje o upisu u trgovački ili obrtni registar,
 3. popis usluga koje će pružati,
 4. dokaz o pravu korištenja poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
 5. podatke i dokaze glede uređenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
 6. podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice, odnosno o osobi koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ako turistička agencija pruža usluge neposredno korisniku usluge,
 7. dokaze o ispunjavanju uvjeta, sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti:

 

 1. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)

 

 1. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

 

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

rješenje o izvedenom stanju

 

– sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Naknada

Upravna pristojba za zahtjev od 20 HRK i za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje usluga putničke agencije od 500 HRK

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)

 

Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08)

 

Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)

 

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96, 23/97, 134/98)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta za rad turističke agencije

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.

 

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

 

Voditelj poslovnice

– da su državljani države  ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država  ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli izjavuna OBRAZAC /.docx , koja

 1. a) se daje prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,
 2. b) uključuje osobne podatke,
 3. c) se daje za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,
 4. d) se podnosi Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam

 

Potrebni dokumenti

Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz  izjavu priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podniopotvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnim kvalifikacijama,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi prijavu najmanje , godinu dana tijekom zadnjih deset godina u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti se podnose u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u preslici i neovjerenom prijevodu.

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

 

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN  7/16)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati osobe koje su upisane na  Listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju usluge u Republici Hrvatskoj 

 

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

 

Uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

– da su državljani države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji ili državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

– da su podnijeli zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam na  OBRAZAC /.docx

 

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija se prilaže sljedeća dokumentacija:

– EU potvrda (ne podnosi, državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju (samo državljanin koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država EGP-a i Švicarske konfederacije),

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru  i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– EU potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

 

Naknada

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20 HRK i za rješenje od 50 HRK

 

Nadležno tijelo i propisi

 

Ministarstvo turizma

 

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN  7/16)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/2015)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.