Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Ugostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj je trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Ugostitelj mora

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnost
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjavati određenje kriterije za vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta
 • osigurati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (NN 153/13) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 3.
 • ispunjavanje uvjeta zaštite od buke (Ministarstvo zdravlja), prema Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/13)
 • ispunjavati sljedeće uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata (ovisno o vrsti):

uvjeti za kategorizaciju vrste kamp i pojedini uvjeti za vrstu kamp naselje

minimalni uvjeti za vrstu kampiralište

minimalni uvjeti za vrstu kamp odmorište

uvjeti za Hotel baština (heritage)

uvjeti za kategorizaciju Hotela – postojeći objekti

uvjeti za kategorizaciju Hotela – novi objekti

uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – postojeći objekti

uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – novi objekti

uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – postojeći objekti

uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – novi objekti

uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – postojeći objekti

uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – novi objekti

uvjeti za kategorizaciju Pansiona – postojeći objekti

uvjeti za kategorizaciju Pansiona – novi objekti

uvjeti za Difuzni hotel

uvjeti za Integralni hotel (udruženi) –

uvjeti za kategorizaciju Soba za iznajmljivanje – postojeći objekt

uvjeti za kategorizaciju Soba za iznajmljivanje – novi objekt

uvjeti za kategorizaciju Apartmana – postojeći objekt

uvjeti za kategorizaciju Apartmana – novi objekt

uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana – postojeći objekt

uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana – novi objekt

uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor – postojeći objekt

uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor – novi objekt

minimalni uvjeti za vrste: Prenočište, Učenički ili Studentski dom, Odmaralište, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom

minimalni uvjeti za vrstu Objekt za robinzonski smještaj

minimalni uvjeti ugostitelljskih objekata iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga“

 

Potrebni dokumenti

 1. Rješenje Trgovačkog suda (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnica (za ugostitelja – fizičku osobu)
 2. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu)
 3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti i to:

 

 1. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)
 2. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

 

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva– rješenje o izvedenom stanju

 

 1. Prethodno odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline
 2. Rješenje sanitarne inspekcije o provedenim mjerama za zaštitu od buke
 3. Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 4. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 5. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
 6. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode (za ugostiteljski objekt koji se prvi put otvara ili se u objektu nije obavljala ugostiteljska djelatnost duže od 6 mjeseci)
 7. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (za ugostiteljski objekt koji se prvi put otvara)
 8. Dokaz o nepropusnosti septičke jame (za ugostiteljske objekte na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizaciju)
 9. Dokaz o nepropusnosti plinskih instalacija

 

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara. 

 

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučitio zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine.

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

Naknada

upravna pristojba na zahtjev 20 HRK

 

za rješenje kojim se utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:

 

vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) – 200 HRK

 

vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub – 800 HRK

 

vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet – 300 HRK

 

vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) – 200 HRK

 

vrste: prenoćište, odmaralište, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, objekt za robinzonski smještaj – 300 HRK

 

vrste: kampiralište i kamp-odredište – 300 HRK

 

za rješenje kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte:

 

vrste: hotel, aparthotel, hotel baština, turističko naselje, turistički apartmani, pansion

 

do 100 smještajnih jedinica – 1.000 HRK

 

preko 100 smještajnih jedinica – 1.500 HRK

 

vrste: kamp i kamp-naselje

 

do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba) – 1.000 HRK

preko 100 smještajnih jedinica – 1.500 HRK

 

vrste: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, kuća za odmor – 200 HRK

 

troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)

 

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

www.mint.hr

za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, osim vrste „Hotel baština“; za vrste „Kamp“ i „Kamp-naselje“

 

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)

 

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 54/16)

 

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi(NN   54/16)

 

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 88/07);(NN 58/08);(NN 62/09);(NN 63/13);(NN 33/14);(NN 92/14) – na snazi do 31. 12. 2016.

 

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN  56/16) – stupa na snagu 1. 1. 2017.

 

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN  54/16)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN  140/15)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (neslužbeno pročišćeni tekst) (NN 82/0782/0975/1269/13, 150/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rešenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor